Yabancıların Çalışma Yönetmeliği Değişikliği

340

KONU: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31 Temmuz 2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikleri içeren yönetmelik uyarınca çalışma izni için eskiden yazılı olarak yapılan başvurular, 31.07.2010’dan itibaren Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

Eski uygulamada Bakanlığı ve ilgili diğer mercilerin eksik evrak tespitlerini 90 gün içerisinde tamamlamak mümkünken bu süre yapılan değişiklikle 30 güne düşürülmüştür.

Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması (madde 30),  Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması(madde 33) ve Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz İkamet Sürelerinin Hesaplanması (madde 38) başlıklı maddelerde yer alan;   çalışabilmeleri için 2922 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik uyarınca öğrenci olmamaları koşulu ise kaldırılmıştır.

 

 EK: YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

 

 

31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27658

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN

UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “doksan” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “doksan” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “B-Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluşta İstenilen Belgeler” bölümünün ikinci satırında yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.