Foto Galeri

5651 Sayılı Yasa Anlatıldı

1494

Kanunun amaç ve kapsamı; içe­rik sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­yı­cı, eri­şim sağ­la­yı­cı ve top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı­la­rın yü­küm­lü­lük ve so­rum­lu­luk­la­rı ile in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­de­le­ye iliş­kin esas ve usûl­le­ri dü­zen­le­mek­tir.

 

Turistik tesislerimiz, kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan   yani toplu kullanım sağlayıcı durumundadır.

 

Toplu Kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri bulunmaktadır. Ticari amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu noktadan hareketle ALTİD ve TÜROFED gündeminde bu kanun ve gereklilikleri üzerine çalışmalar yapılmış ve ALTİD Talya Bilişim işbirliğinde de bu seminerle mevzuat bilgisi ve erişimin kontrolü anlatılmıştır.
Foto Galeri

5651 Sayılı Yasa Anlatıldı